Là một phương pháp cực kỳ hiệu quả nhằm quảng bá một sản phẩm, dịch vụ hay một thương hiệu thông qua sự tương tác trực tiếp, phi truyền thống.