Khi cộng đồng rộng lớn cùng được tham gia sự kiện một cách tích cực và sâu rộng thì chúng ta thực sự tổ chức được một lễ hội thành công