Kiến thức marketing – Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức sự kiện tạo thành sự kết nối thương hiệu vào sự kiện, phục vụ những mục tiêu xa hơn, quan trọng và hiệu quả hơn của doanh nghiệp.